Přihlásit se k odběru (max. 2x měsíčně)

Hlavní nabídka
Novinky a aktuality

01.07.2015 Změna adresy, jednatele, prokury

24.10.2012 Ochrana osobních údajů

více novinek

Každý z následujícíéch patnácti kurzů je navržený jako jednodenní interaktivní seminář. Po dohodě jej lze zkrátit na čtyřhodinový nebo prodloužit na dvoudenní. Pro větší skupiny je možné připravit jednodenní přednáškový mix dvou až čtyř témat.

Kurzy jsou k dispozici i ve formě e-learningu, který vám na požádání zpřístupníme.

Všichni lektoři mají zkušenosti z výstavby i ze školení pracovníků ve výstavbě.

 

 Názvy

 Obsahy

Jednání s lidmi a písemný projev

Co všechno se dá zkazit a získat prvním dojmem?
Jak působit při vystoupení kultivovaně?
Jak reagovat při diskusi, obhajobě názorů, kritice, radě?
Jak číst a vědět? Jak psát a sdělit?

Prezentace, vyjednávání a argumentace

 Čeho se dá dosáhnout prezentaci?
Jak na druhé při prezentaci působíme?
Stanovení vyjednávacích cílů a jak jich dosáhnout?
Jak přesvědčit druhou stranu a přivézt ji k jinému názoru?

Vedení lidí

Jak se projevuje firemní kultura?
Jaké jsou styly vedení lidí pro techniky?
Jak delegovat úkoly a rozhodnutí na druhé?
Jak vézt porady?

Týmová práce

Jak mají fungovat různé typy týmů? Výrobní, procesní, projektové.
Jak se zakládá tým? Jaké problémy a jaké pozitivní efekty můžeme očekávat od týmové práce?
Je řešení týmových konfliktů stejné jako u běžných pracovních problémů?
Pracuje tým stejně jako spolupracovníci v kanceláři nebo na stavbě nebo jinak?

Řešení problémů a rozhodování

Jak správně definovat problém?
Analýza problémů?
Výběr nejlepšího řešení z dobrých řešení?
Co brání tvořivosti při řešení problémů?
V čem může skupina pomoci při řešení?
Jak jsme pro řešení problémů předurčeni svoji osobností?

Organizace práce a informací

Jak lépe využít čas?
Jak si zorganizovat práci?
Jak si zorganizovat práci, když je jí strašně moc?
Proč se špatně orientujeme ve velkých souborech dat, jako je internet apod.?

Analytické a tvořivé myšlení

Co já mohu změnit v zavedené firmě?
Mám tvůrčí schopnosti?
Jaký je rozdíl mezi tvořivým a analytickým myšlení?
Jak je tvořivost ovlivněna prostředím ve firmě?

Stavební zákon

Právními předpisy pro projektovou přípravu a realizaci staveb.
Jaké požadavky musí být výstavbou naplněny?
Postupy stavebníka a státní správy od záměru stavby, přes realizaci, do zahájení užívání stavby.
Povinnosti účastníků výstavby v územním a stavebním řízení?
Kdo a jak kontroluje průběh výstavby?

Dokumentace staveb

Fáze výstavby.
Požadavky na účastníky výstavby ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby.
Vybrané činnosti ve výstavbě.
Kdo a podle čeho se zpracovává dokumentace staveb?
Právní předpisy pro projektovou přípravu staveb.

Provozní podmínky staveb

Povinnosti stavebníka po předání/převzetí stavby.
Údržba stavby a provádění udržovacích prací. Prvky bezpečnosti a požární ochrany stavby.
Co je vyžadováno u výrobků zabudovávaných do staveb?
Shoda ve výstavbě. Stanovené výrobky. Vyhrazená technická zařízení. 

Kvalita a ISO 9000

Principy moderního managementu kvality?
Vazba mezi kvalitou a lidským činitelem?
Technické požadavky na stavbu a na výrobky?
Který z přístupů řízení kvality je nejpoužívanější?
Co je to integrovaný systém managementu?

Rozpočtování staveb

Jak sestavit výkaz výměr a k čemu slouží .
Jaké jsou základní náklady na stavbu.
Co jsou to ceníky a jak s nimi pracujeme.
Jak vytvořit rozpočet stavby a jak se dělí.
Které počítačové programy můžeme na rozpočtování použít.

Ekonomika výstavby

Náklady - základní ekonomická kategorie.
Kontrola a řízení nákladů firmy.
Která nákladová funkce (závislost) je pro řízení nákladů nejdůležitější?
Ekonomické zvláštnosti stavební výroby.
Základní dokumente řízení stavební výroby.
Předpoklady firemního controllingu.

Obchodní vztahy a obchodní jednání

Kterými právními předpisy se řídí obchodní vztahy?
Typy smluv pro přípravu a provádění stavby?
Obchodní podmínky u smlouvy o dílo?
Zadání stavebních prací pro veřejnou zakázku ?
Zajišťování výběru zhotovitele?

Projektové řízení

Jak se liší projektové řízení od operativního řízení?
Převzetí zadání projektu?
Plánování času, termínů a nákladů?
Co by měl znát a umět projektový manažer?
Vhodná organizace a struktura projektového týmu?
Proč tolik projektů končí neúspěchem a jak tomu zabránit?